آگهی دعوت به مجامع پرینت

1-آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 99/06/31